Kewal Krishan

Rajinder Saini meets Kewal Krishan(Speaker of Punjab Vishan Sabha).